ทำไมต้องค้นหาตนเอง

การรู้จักตนเองที่เป็นตัวคุณเองจริงๆ

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เพราะเมื่อคุณรู้ว่าตนเองเป็นใคร ชอบอะไร

คุณจะรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเพื่อสิ่งที่คุณต้องการ

ส่งผลให้คุณเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้น

รวมถึงเข้าใจเป้าหมายในการเรียน เลือกแผนการเรียน
การทำงาน และเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาแนะแนว  ::  รหัสวิชา ก23903

ด้านการศกษา

ด้านอาชีพ

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาแนะแนว  ::  รหัสวิชา ก23906

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้านส่วนตัวและสังคม

ด้านการมีส่วนร่วม