• หน่วยที่ 1 ด้านการศึกษา

เนื้อหาวิชาในหน่วยนี้


กิจกรรมที่ 1.1  สำรวจนิสัยการเรียน
กิจกรรมที่ 1.2  ผลการเรียนของฉัน
กิจกรรมที่ 1.3  การเรียนต่อสายสามัญ
กิจกรรมที่ 1.4  การเรียนต่อสายอาชีและอื่นๆ
กิจกรรมที่ 1.5 วางแผนชีวิตพิชิตความสำเร็จ
♥♥♥♥♥