♫♪ ประวัติผู้สอน ♪♫

 

[นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน]

ชื่อ - สกุล นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน

วัน เดือน ปี เกิด 11 ธันวาคม 2520

สถานที่เกิด อำเภอเมือง  จังหวัดตราด

ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน ครู

สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

ประวัติการศึกษา    
พ.ศ. 2546
  ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  พ.ศ. 2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี